Výukové materiály k předmětu KIG/GIS1

Ing. Jan Pacina, Ph.D., Ing. Karel Janečka

FŽP UJEP

E-mail: 

Jedná se o přepracovanou a upravenou verzi výukových materiálů, které vznikly na FAV/KMA ZČU v Plzni pro potřeby výuky předmětu KMA/UGI
           


Obsah

1. První cvičení - úvod do ArcMap
1. Podmínky k zápočtu
2. Important stuff
3. Seznámení s prostředím ArcMAP
4. Přidání vrstev
4.1. Přidání vrstvy ze souboru (shapefile)
5. Co si můžete vyzkoušet doma
2. Druhé cvičení - atributy a jejich vlastnosti
1. Přehled probírané látky a data ke stažení
3. Třetí cvičení - atributové a prostorové dotazy
1. Prostorové dotazy
2. Zadání samostatné práce
4. Čtvrté cvičení - tvorba mapových výstupů
1. Tvorba výstupů v ArcMAP
5. Páté cvičení - vektorizace
1. Vytvoření nové vrstvy (shapefile)
2. Atributy a jejich editace
2.1. Založení nového atributového sloupce
3. Samostatná práce
6. Šesté cvičení - georeferencování rastrů
7. Sedmé cvičení - konzultační
8. Osmé cvičení - rastrová data
1. Samostatná práce
9. Deváté cvičení - topologické překrytí
1. Intersect
2. Samostatná práce
2.1. Příklad 1
2.2. Příklad 2
2.3. Příklad 3
2.4. Příklad 4
10. Desáté cvičení
1. How to ...
2. Generování 3D povrchu (TIN)
3. Převod TINu do rastru
4. Základní analýzy
4.1. Základní nabídka menu 3D Analystu
4.1.1. Generování vrstevnic
4.1.2. Gradient
4.1.3. Linie videtelnosti
4.1.4. Profil terénu
4.2. Rozšířená nabídka :)
4.2.1. Contour
4.2.2. Slope
4.2.3. Aspect
4.2.4. Hillshade
4.2.5. Viewshed
5. Vizualizace 3D dat v ArcScene
11. Jedenácté cvičení - GPS
12. Dvanácté cvičení - geomatika zábavná a hravá :)
1. Praktické řešení

Seznam obrázků

1.1. Popis tlačítek v hlavním okně ArcMAP
1.2. Popis tlačítek v hlavním okně ArcMAP
1.3. Načtení nové vrstvy
1.4. Otevřené vrstvy
3.1. Atributový dotaz - dálnice
3.2. Složitější dotaz
3.3. Sídla s více než 5000 obyvateli
3.4. Export to shp
3.5. Lázně
3.6. Prostorové dotazy
3.7. Prostorový dotaz
3.8. Prostorový dotaz
3.9. Prostorový dotaz
3.10. Sestavení dotazu
4.1. Vytvoření tematické mapy
4.2. Tematická mapa
4.3. Labels
4.4. ""Maska Halo
4.5. Hotová tematická mapa
4.6. Zapnutí Layout View
4.7. Okno Layout View
4.8. Insert menu
4.9. Název a tiráž
4.10. Scale Bar
4.11. Scale Bar Properties
4.12. Export mapy
4.13. Výsledná mapa
5.1. Nový shapefile
5.2. Založení nového shapefile
5.3. Nastevení SS
5.4. Rastr III. vojenského mapování
5.5. Vybraná oblast
5.6. Zapnutí panelu Editor
5.7. Start Editing
5.8. Vektorizace
5.9. Stop Editing
5.10. Snapping
5.11. Snapping
5.12. Editování linie
5.13. Smazání bodu
5.14. Nový sloupec
5.15. Nový sloupec
5.16. Přiřazení výšky
9.1. Topologické překrytí
9.2. ArcToolbox
9.3. ArcToolbox
9.4. ArcToolbox
9.5. Prostorový dotaz
9.6. Prostorový dotaz
9.7. Intersect
9.8. Show Help
9.9. Intersect
9.10. Detail Intersect
10.1. Otevření extensions
10.2. Otevření extensions
10.3. Otevření panelu
10.4. Create TIN from features
10.5. Create TIN from features
10.6. Výsledek TIN
10.7. Properties
10.8. Add features to TIN
10.9. Add features to TIN
10.10. Výsledný TIN
10.11. TIN to raster
10.12. Convert TIN to raster
10.13. Rastr
10.14. Jinak barevný rastr
10.15. Panel 3D Analystu
10.16. Generování vrstvenic
10.17. Gradient
10.18. Linie viditelnosti
10.19. Profil
10.20. Menu
10.21. Vrstevnice
10.22. Vrstevnice
10.23. Chyby ve vrstevnicích
10.24. Slope
10.25. Aspect
10.26. Hillshade
10.27. Oba rastry
10.28. Dislplay
10.29. Hillshade a rastr
10.30. Convert to 3D
10.31. Convert to 3D
10.32. Viewshed
10.33. Výsledek Viewshed
10.34. Menu
10.35. Průlet
10.36. Base heights
10.37. 3D tingrid
10.38. 3D slope