Skip to main content

cviceniGIS2-13

Posted in

PRAKTICKÉ ZNALOSTI Z PROGRAMU ARCGIS

1.Práce s datovým rámcem (Data Frame Properties)
 pojmenování (Data Frame Properties – karta Generaly)
 nastavení mapových jednotek (Data Frame Properties – karta Generaly)
 přiřazení souřadnicového systému (Data Frame Properties – karta Coordinate System)
 přidání dat-vrstev (Add Data), změna pořadí , vymazání (Remove)

2.Práce s vrstvou (daty)
 pojmenování(Layer Properties – karta General)
 úprava legendy (Layer Properties – karta Symbology)
 klasifikace dle atributu z tabulky (Layer Properties – karta Symbology)
 popisky dat (Layer Properties – karta Labels)
 uložení dat do jiné vrstvy (Export data)

3.Práce s tabulkou
 dotazy (Select by Attribute)
 výpočty (Field Calculator)
 tvorba nových polí (Table option - Add Field)
 editace tabulky (přes panel nástrojů Editor)
 propojení tabulek (Joint, Relace)
 výpočet souřadnice, délky, plochy (Calculate Geometrie)

4.Tvorba nové vrstvy (shapefilu)
 vytvoření nové vrstvy – provádí se v ArcCatalogu! (File – New – Shapefile)
 přiřazení souřadnicového systému– provádí se v ArcCatalogu! (Properties)
 vytvoření nových prvků, jejich editace a zrušení (přes panel nástrojů Editor)

5. Tvorba výkresů
 vytvoření (přepnout na okno Layout – dole malá ikonka)
 editace (úprava okna, přidání měřítka, legendy, názvu tiráže – (hl.menu Insert)
 úprava legendy

6. Úprava dat
 Georeference dat (panel nástrojů Georeferencing)
 Reklasifikace dat (Reclassify)
 Převod dat (rastr – na vektor) (Conversion Tools)

7. Analýza dat
 měření vzdálenosti (měřítko, výpočet plochy a délky v tabulce Calculate Geometry)
 atributové dotazy (Select by Attribute)
 prostorové dotazy – (Select by Location)
 topologické překrytí (ořez – CLIP, průnik – INTERSEC, sjednocení – UNION)
 obalová zóna (BUFFER, MULTIPLE RING BUFFER)
 mapová algebra (Raster Calculator)
 statistické analýzy (Sumarize)

8. Tvorba geodatabáze
 vytvoření personální geodatabáze – provádí se v ArcCatalogu!
 vytvoření Feature Dataset a import dat– provádí se v ArcCatalogu!
 tvorba topologie a její kontrola (panel nástrojů Topology)

9.Tvorba DTM
 vytvoření DTM ((3D Analyst)
 základní analýzy (sklonitost, viditelnost, osvětlení, ..)

UKÁZKY PŘÍKLADŮ NA ZKOUŠENÍ

Používejte data z N:\GIS_DATA\ArcCR500_v2.0\Jtsk\Shapes. Metadata k vrstvám (Popisv20a.PDF) jsou uložena na disku N:\GIS_DATA\ArcCR500_v2.0.

ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ
1)Klasifikace dat podle atributu z tabulky. Jednoduché popisy dat. Tvorba výkresu.
2)Tvorba nových vrstev (bod, linie, polygon) a editace tabulky.
3)Základní analýzy (Select By Attributes, Select by Location, Clip, Buffer, Intersect, Union).

Příklady: vrstva letiště, okresy a kraje
 Klasifikujte letiště dle statutu letiště, popište je a vytvořte výkres.
 Kolik vnitrostátních letišť má druh provozu jen soukromý.
 Zjistěte, kolik okresů v ČR nemá žádné letiště.
 Vytvořte novou vrstvu, kde budou uložena pouze letiště Pardubického kraje.
 Vytvořte ochranné pásmo kolem těchto letišť v rozsahu 2 km.
 Vytvořte nové pole v tabulce letišť a doplňte údaj o počtu odbavených cestujících (údaje si vymyslete).
 Vytvořte novou bodovou vrstvu (muzea.shp) „Železniční muzea“ a zaznamenejte do mapy 5 bodů, kde byste vybudovali tato muzea (údaje si vymyslete). Do tabulky přidejte název muzea a počet návštěvníků v roce 2011 (údaje si vymyslete). Do mapy pak přidejte tyto popisky a dle návštěvnosti data rozklasifikujte.

STŘEDNÍ ÚROVĚŇ
1)Klasifikace dat podle atributu z tabulky. Popisky dat dle významu. Tvorba výkresu – úprava měřítka.
2)Tvorba nových vrstev (bod, linie, polygon) a editace tabulky.
3)Spojení či propojení tabulek, výpočet plochy či délky – Calculate Geometrie, použití Field Calculator.
4)Práce s geodatabází (kontrola topologie, odstranění chyb).
5)Georeference rastrových dat.
6)Základní analýzy (Select By Attributes, Select by Location, Clip, Buffer, Intersect, Union).
7)Tvorba DMT a základní analýzy (sklonitost, osvětlení, orientace ke světovým stranám)
8)Analýza změny krajiny.

Příklady: vrstva sidlab, silnice, kraje
Úkoly ze základní úrovně +
 Zobrazte jen sídla s počtem obyvatel nad 50 000 obyvatel (lze vytvořit novou vrstvu).
 Klasifikujte tuto vrstvu dle počtu obyvatel, vložte popisky sídel dle významu sídel a vytvořte výkres.
 Zjistěte, kolik těchto sídel se nachází do vzdálenosti 5 km od dálnice či rychlostní komunikace (lze vytvořit novou vrstvu).
 Vytvořte vrstvu dálnic a rychlostních silnic jen pro Ústecký kraj.
 Vytvořte pásmo rizika kolem těchto silnic v rozsahu 500 m.
 Aktualizujte na této vrstvě dálnici za městem Ústí nad Labem dle mapy RETM z geoportalu CENIA. Do tabulky doplňte její atributy (třída komunikace - D, označení mezinárodního tahu – D8, aktualizovat délka úseku – pole Lenght)
 Proveďte georeferenci mapy Stabilního katastru (cvičení 3).
 Vytvořte model terénu a proveďte analýzu sklonitosti. (cvičení 8)
 Otevřete si projekt ve cvičení 10 a zjistěte, kolik hektaru lesa bylo zachováno z minulosti do současnosti. Kód pro pole je 1.

NEJVYŠŠÍ ÚROVĚŇ
1)Klasifikace dat podle atributu z tabulky. Popisky dat dle významu a úprava pozice popisků. Tvorba výkresu – úprava měřítka, úprava legendy.
2)Tvorba nových vrstev (bod, linie, polygon) a editace tabulky.
3)Spojení či propojení tabulek, výpočet plochy či délky– Calculate Geometrie, použití Field Calculatoru a Sumarize.
4)Tvorba geodatabáze. Práce s geodatabází (kontrola topologie, odstranění chyb).
5)Georeference rastrový a vektorových dat.
6)Základní analýzy (Select By Attributes, Select by Location, Clip, Buffer, Intersect, Union).
7)Tvorba DMT a základní analýzy (sklonitost,osvětlení, orientace ke světovým stranám)
8)Reklasifikace rastru, mapová algebra.
9)Komplexní analýza za využití vektorových a rastrových dat.
10)Analýza změny krajiny.

Úkoly z předchozích úrovní +
1)Spojte tabulku obyvatelstva 2009 s vrstvou kraje a vytvořte mapu "Přírůstek a úbytek počtu obyvatelstva – porovnání rok 2001 a 2009".
2)Vytvořte novou personální geodatabázi, do které přidejte všechna data ze cvičeni 2 (projekt geodatabaze.mxd). Nastavte topologii (linie se nesmí křížit, linie nesmí mít pseudonodes, plošné prvky se nesmí překrývat (nesmí být překryv v jedné vrstvě ani s jinými vrstvami), zkontrolujte ji a opravte chyby.
3)Vytvořte digitální model terénu z vrstevnic ze cvičení 8. Poveďte analýzu orientace ke světovým stranám a vytvořte vektorovou vrstvu oblastí se směrem na jih.
4)Najděte pozemky s ornou půdou se sklonem max. do 7°o minimální velikosti 10 ha, viz cvičení 6.
5)Otevřete si projekt ve cvičení 10 a vytvořte výkres o dvou mapách (minulost a současnost vedle sebe). Zjistěte, jak se změnila plocha orné půdy během sledovaných let. Kód pro pole je 2 . (Plocha v minulosti_____ , Plocha v současnosti _____ ,
Bylo zachováno _______, Úbytek ploch______, Přírůstek_____.)